بینی زیبا دارای چه مشخصاتی است؟

صورت توسط خطوط ارزی به ۳ قسمت تبدیل میشوند .

جراحی زیبایی

یک خط از ناحیه پایین ترین قسمت چانه عبور میکند و یک خط از پایین ترین نقطه قائده بینی و یک خط هم از بین ۲ ابرو عبور میکند.این ۳ خط باید صورت را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کند.

عمل بینی

  

طول بینی:

نسبت طول بینی به عرض آن باید حدود ۱ به ۶۷ /۰ باشد.

بینی

زوایای بینی :

میزان بالا بودن نوک بینی و یا زاویه لب و بینی در خانم ها حدود ۱۰۰-۹۵ درجه و در آقایان ۹۵-۹۰ درجه میباشد.

عمل جراحی بینی

عرض پره های بینی باید تقریبا به اندازه فاصله بین دو گوشه داخلی چشم باشد

اندازه طبیعی بینی

ابعاد طبیعی قاعده بینی

اندازه طبیعی پره ها